Cele reklamy na każdym etapie promocji marki

Cele reklamy

Każda odpłatna forma przedstawiania towarów, usług, wszelkich dóbr, a także idei, która bezpośrednio determinuje zjawiska rynkowe, a w szczególności postawy i motywy konsumentów podejmujących decyzje o zakupie konkretnych dóbr, stwarzając tym samym popyt rynkowy, nazywana jest reklamą.

Podział reklamy ze względu na cele

Przyjmując za kryterium podziału cel, reklamy można podzielić na pionierskie, przypominające, a także konkurencyjne.
Celem reklamy pionierskiej, zwanej inaczej wprowadzającą, staje się uświadomienie ewentualnym nabywcom pojawienia się na rynku nowego produktu i ukształtowanie pierwotnego popytu. Reklama pionierska jest wykorzystywana w tzw. pierwszej fazie cyklu życia produktu. Jej kluczowym zadaniem jest skupienie uwagi odbiorcy na produkcie jako całości, nie zaś na jego marce czy też cechach. Generalnie reklama pionierska ma na celu zwrócenie uwagi na pojawienie się nowości w sprzedaży i rozbudzenie przez to ciekawości konsumentów.

Biorąc pod uwagę reklamę konkurencyjną pojawia się ona w sytuacji zaistnienia na rynku produktów konkurencyjnych. Jej zadanie polega na sfokusowaniu uwagi odbiorcy na marce produktu, aby możliwe było odróżnienie go od produktu oferowanego przez konkurencję. Zdarza się, że reklama konkurencyjna zawiera porównania cech charakterystycznych reklamowanego dobra z cechami konkurencji. Często przybiera to formę bezpośredniego lub pośredniego zestawienia, poprzez odniesienie się do zalet reklamowanego produktu. Celem takiego zabiegu reklamowego jest wpłynięcie na decyzje zakupowe konsumenta w przyszłości. Reklama konkurencyjna najczęściej wykorzystywana jest podczas fazy rozwoju produktu.

Z kolei reklama przypominająca jest kierowana do tych, którzy dokonali już zakupu w przeszłości. Ma na celu utwierdzenie konsumentów o słuszności podjętej decyzji w zakresie danego dobra lub produktu. Jednocześnie stara się utrzymać dotychczasowych klientów i dotrzeć do nowych. Zachęca do ponownego zakupu. Najczęściej wykorzystywana jest w czasie dojrzałości produktu, aby uchronić go przed spadkiem popytu.

Cele poszczególnych typów reklamy

Reklama pionierska wprowadza nowy produkt i wyjaśnia jak on działa sugerując przy tym jego nowe zastosowanie. Może również stanowić zapowiedź zmiany ceny jak również wyjaśniać usprawnienia produktu. Kluczowym celem reklamy pionierskiej jest informowanie. Reklama firmy na tym etapie skupia się na budowaniu wizerunku firmy oraz sprostowaniu informacji o sobie. Może także stanowić zapowiedź zmiany misji firmy.

Natomiast reklama konkurencyjna ma przekonywać. W tym wariancie reklama produktu ma skupiać się na: budowaniu preferencji marki, nakłanianiu nabywców do natychmiastowego zakupu, przekonywaniu pośredników oraz przyciąganiu nabywców innych marek. W zakresie firmy, reklama konkurencyjna ma na celu budowanie lojalności nabywców, a także podkreślanie przewagi firmy nad potencjalnymi konkurentami.

W ramach reklamy produktu, reklama przypominająca ma „krążyć” wokół utrzymywania dominacji marki, oraz podkreślania korzyści z niej płynących. Ponadto jej zadaniem jest odwoływanie się do historii danego produktu. Reklama firmy w ramach przypomnienia, ma skupiać się przede wszystkim na zasługach firmy, a także wspominać jej historię.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.