Podział reklamy ze względu na adresatów

Rodzaje reklamy

Reklama za priorytet wyznacza sobie przekonanie konsumentów do zalet promowanego produktu. Za pomocą prezentacji mocnych stron „dobra” bądź usługi, producent stara się wzbudzić zainteresowanie potencjalnych klientów. Kluczem odpowiednio skonstruowanej reklamy jest dotarcie do potrzeb konsumentów lub ich właściwe wykreowanie. Wzbudzenie pragnienia posiadania danego towaru/usługi/produktu prowadzi do zawarcia transakcji kupna – sprzedaży, dzięki czemu cel reklamy zostaje osiągnięty.

Zdaniem Joanny Lodziana-Grabowskiej reklama pełni trzy funkcje: informacyjną, nakłaniającą oraz utrwalającą. Funkcja informacyjna spełnia kluczowe znaczenie w komunikowaniu się rynku z przedsiębiorstwem. Za jej pomocą konsumenci są informowani o wprowadzanych na rynek towarach, głównie: o ich przeznaczeniu, zawartych w nich składnikach, możliwościach zastosowania, a także o tych cechach towaru, które wyróżniają go spośród konkurencji.

Z kolei funkcja nakłaniająca polega na przekonaniu konsumenta, że dany produkt/usługa w największym stopniu spełnia jego oczekiwania, a także nakłonieniu do zakupu lub skorzystania z usługi.

Utrwalająca funkcja reklamy realizuje się poprzez zatrzymanie przy danym produkcie określonej ilości klientów, a także utrwalenie ich w przekonaniu o wyższości wybranej przez nich oferty nad innymi, konkurencyjnymi.

Pod względem adresatów reklamy wyróżnia się:

  • reklamę konsumencką – jest ona bezpośrednio kierowana do końcowych nabywców towarów i usług, do ostatecznego odbiorcy. Może ona przyjmować indywidualny charakter, a także instytucjonalny. Zakłada się, że może być dedykowana pojedynczej osobie, całemu gospodarstwu domowemu, a nawet firmie, która również stanowi użytkownika danego produktu,
  • reklamę przemysłową – skierowaną przede wszystkim do przedsiębiorców, firm produkcyjnych, jak również odbiorców hurtowych oraz detalicznych,
  • reklamę detalistów – wykorzystuje się ją w miejscach detalicznej sprzedaży,
  • reklamę instytucjonalną – dedykowaną instytucjom społecznym oraz administracyjnym. Najczęściej kierowana jest do instytucji non profit, które działają nie dla zysku, lecz dla publicznego lub prywatnego dobra. Najczęściej są to stowarzyszenia z własnym statusem i określonymi celami,
  • reklamę polityczną, która wykorzystywana jest przez polityków dla pozyskiwania wyborców.

Kluczowym celem reklamy jest przybliżenie klienta do produktu. Priorytet ten realizowany jest poprzez: oddziaływanie na świadomość nabywcy, przyspieszenie procesu sprzedaży, utrzymywanie stałej relacji z rynkiem zbytu, a także kształtowanie nowych grup odbiorców towarów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.