Reklama produktów finansowych

Reklama finansowa

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Komisję Nadzoru Finansowego – reklama bankowa/finansowa stanowi istotny instrument komunikowania się z klientem. Buduje przy tym wizerunek przedsiębiorcy oraz jest ukierunkowana na promowanie usług i produktów reklamującego się. Biorąc pod uwagę, że relacja bankowa (klient-bank) opiera się na wzajemnym zaufaniu stron, to reklama produktów finansowych w znaczący sposób powinna tę relację wzmacniać. Jeśli reklama produktów finansowych zostanie w nieodpowiedni sposób wykorzystana może stanowić narzędzie manipulacji i godzić tym samym w interesy swoich odbiorców, niszcząc przy tym, „dobre imię” instytucji bankowej jako instytucji zaufania publicznego.

Zgodnie z uchwałą KNF produkty finansowe należy reklamować w taki sposób, aby przekaz reklamowy nie wprowadzał w błąd odbiorcy w szczególności co do: tożsamości podmiotu reklamującego, ważnych cech reklamowanej usługi, korzyści, które można osiągnąć dzięki reklamowanej usłudze, a także kosztów, jakie reklamowana usługa generuje. Ponadto przekaz reklamowy nie powinien stwarzać możliwości wprowadzenia w błąd co do czasu i terytorialnej dostępności danej usługi, a także jej charakteru prawnego. Dodatkowo nie powinien odwoływać się do informacji nieprawdziwych, ani też sugerować, że dana usługa/produkt finansowy jest korzystniejszy niż w rzeczywistości. Przekaz reklamowy nie może zachęcać do korzystania z usług reklamowych, w sposób który wydaje się być niekorzystny dla klienta.

Produkty finansowe powinny być reklamowane tak, aby zawierały informacje nt. czynników ryzyka, które wiążą się z reklamowaną usługą. Jeśli reklama dotyczy oferty specjalnej oraz promocji, w sposób jasny i jednoznaczny musi wskazywać na datę obowiązywania, w tym terminie jej wygaśnięcia.

Przekaz reklamowy nie może być informacją neutralną. Powinien być tak przygotowany tak, aby klient mógł w swobodny sposób zapoznać się z jego treściami, łącznie z rozwiązaniami graficznymi.

Reklama produktów finansowych powinna uwzględniać grupę docelową, do której kierowany jest dany produkt. Jej treści powinny być tak sformułowane, aby przeciętny odbiorca nie miał trudności z jej zrozumieniem. Ważną zasadą jest również, aby reklama finansowa (jej treść, forma oraz sposób prezentacji) nie wykorzystywała braku doświadczenia czy niewiedzy odbiorcy.
Istotne z punktu kreatorów reklam finansowych jest uwzględnienie wytycznych co do umieszczenia informacji nt. istniejących opłat, prowizji, jak również podanie miejsca, w którym dostępne są dokumenty zawierające pełne informacje nt. reklamowanej usługi/produktu finansowego.

Zdaniem UOKIK reklamy produktów finansowych oraz oferty kredytów konsumenckich powinny być jasne, jednoznaczne oraz czytelne. Przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreślają przy tym, że jeśli instytucja finansowa informuje o kosztach kredytu powinna uwzględnić także:

  • całkowitą kwotę kredytu,
  • stopę oprocentowania kredytu łącznie z wyodrębnieniem opłat,
  • rzeczywistą, roczna stopę oprocentowania.

W odpowiednich przypadkach uwzględniać powinna również czas umowy, całkowitą kwotę do zapłaty przez klienta oraz wysokość rat jakie będą go obowiązywały.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.