Reklama produktów finansowych

Reklama finansowa

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Komisję Nadzoru Finansowego – reklama bankowa/finansowa stanowi istotny instrument komunikowania się z klientem. Buduje przy tym wizerunek przedsiębiorcy oraz jest ukierunkowana na promowanie usług i produktów reklamującego się. Biorąc pod uwagę, że relacja bankowa (klient-bank) opiera się na wzajemnym zaufaniu stron, to reklama produktów finansowych w znaczący sposób powinna tę relację wzmacniać. Jeśli reklama produktów finansowych zostanie w nieodpowiedni sposób wykorzystana może stanowić narzędzie manipulacji i godzić tym samym w interesy swoich odbiorców, niszcząc przy tym, „dobre imię” instytucji bankowej jako instytucji zaufania publicznego.

Zgodnie z uchwałą KNF produkty finansowe należy reklamować w taki sposób, aby przekaz reklamowy nie wprowadzał w błąd odbiorcy w szczególności co do: tożsamości podmiotu reklamującego, ważnych cech reklamowanej usługi, korzyści, które można osiągnąć dzięki reklamowanej usłudze, a także kosztów, jakie reklamowana usługa generuje. Ponadto przekaz reklamowy nie powinien stwarzać możliwości wprowadzenia w błąd co do czasu i terytorialnej dostępności danej usługi, a także jej charakteru prawnego. Dodatkowo nie powinien odwoływać się do informacji nieprawdziwych, ani też sugerować, że dana usługa/produkt finansowy jest korzystniejszy niż w rzeczywistości. Przekaz reklamowy nie może zachęcać do korzystania z usług reklamowych, w sposób który wydaje się być niekorzystny dla klienta.

Produkty finansowe powinny być reklamowane tak, aby zawierały informacje nt. czynników ryzyka, które wiążą się z reklamowaną usługą. Jeśli reklama dotyczy oferty specjalnej oraz promocji, w sposób jasny i jednoznaczny musi wskazywać na datę obowiązywania, w tym terminie jej wygaśnięcia.

Przekaz reklamowy nie może być informacją neutralną. Powinien być tak przygotowany tak, aby klient mógł w swobodny sposób zapoznać się z jego treściami, łącznie z rozwiązaniami graficznymi.

Reklama produktów finansowych powinna uwzględniać grupę docelową, do której kierowany jest dany produkt. Jej treści powinny być tak sformułowane, aby przeciętny odbiorca nie miał trudności z jej zrozumieniem. Ważną zasadą jest również, aby reklama finansowa (jej treść, forma oraz sposób prezentacji) nie wykorzystywała braku doświadczenia czy niewiedzy odbiorcy.
Istotne z punktu kreatorów reklam finansowych jest uwzględnienie wytycznych co do umieszczenia informacji nt. istniejących opłat, prowizji, jak również podanie miejsca, w którym dostępne są dokumenty zawierające pełne informacje nt. reklamowanej usługi/produktu finansowego.

Zdaniem UOKIK reklamy produktów finansowych oraz oferty kredytów konsumenckich powinny być jasne, jednoznaczne oraz czytelne. Przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreślają przy tym, że jeśli instytucja finansowa informuje o kosztach kredytu powinna uwzględnić także:

  • całkowitą kwotę kredytu,
  • stopę oprocentowania kredytu łącznie z wyodrębnieniem opłat,
  • rzeczywistą, roczna stopę oprocentowania.

W odpowiednich przypadkach uwzględniać powinna również czas umowy, całkowitą kwotę do zapłaty przez klienta oraz wysokość rat jakie będą go obowiązywały.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *